Přeskočit na obsah


Nová zonace KRNAP v otázkách a odpovědích

1/ Co to vlastně je ta zonace?

Zonace je nástroj ochrany přírody, který slouží k péči o velkoplošná zvláště chráněná území. Rozděluje celé území národního parku do oblastí se srovnatelně cennými přírodními hodnotami podle cílů jejich ochrany a péče o ně. Stávající vymezení zón ochrany přírody je provedeno vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 217/2015 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku.

2/ Proč se vůbec řešila nová zonace?

V červnu 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která změnila dosavadní zonaci národních parků. Dosud číslované zóny, kombinující odstupňovaně podle přísnosti ochrany přírody regulace činností s pravidly péče o přírodu, se mění na zonaci „managementovou“, tedy popisující především dlouhodobé cíle a pravidla péče o přírodu v dané zóně.
Regulace a pravidla pro činnosti v národním parku už neřeší zonace, ale pravidla napsaná přímo v zákoně – některá pro celé území národního parku, jiná pouze pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí.

3/ Jak se liší „stará“ a „nová“ zonace národního parku?

Jsou to vlastně dvě úplně odlišné věci, jen je spojuje stejné označení. Současná zonace směřovala spíše k návštěvníkovi a obyvateli hor (případně místním podnikatelům). Zóny s sebou nesly například omezení pohybu (v 1. zóně) a vymezovaly se podle stávající hodnoty a zranitelnosti území. Nová, tzv. managementová zonace, směřuje spíše ke správci daného území, tedy k správě národního parku a určuje, jak se v dané lokalitě chovat. Zóny se vymezují na základě odborného posouzení stavu ekosystémů (přirozené, částečně pozměněné, významně pozměněné) a dlouhodobého cíle jakého má být dosaženo (např. samovolný vývoj, trvalá péče, přírodě blízké obhospodařování) – tedy nikoli podle libovůle či nějakou čárou od „zeleného stolu“.
Omezení pohybu osob není spojeno s novou zonací, ale s vymezením tzv. klidových území.

4/ Je pravda, že současná první zóna se rozšíří o desítky hektarů?

K rozšíření současné první zóny nedojde – stará první zóna (stejně jako druhá a třetí) s novou zonací prostě zaniknou. „Stará“ a „nová“ zonace jsou naprosto rozdílné nástroje a s „novými“ zónami nejsou spojena omezení jako v případě „starých“ zón. Tyto instrumenty vůbec nelze srovnávat. „Nové“ zóny se vymezují na základě odborných kritérií nezávisle na dosavadní zonaci (viz odpověď na předchozí otázku).

5/ Co jsou to cíle zóny?

Cíle zóny asi nejlépe definují přímo jména nových zón. Cílem „přírodní zóny“, která se vymezuje na plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, je tyto ekosystémy ponechat jejich vývoji bez rušivých zásahů. Tedy, jak zní například slogan Národního parku Bavorský les, „nechat přírodu být přírodou“. Nová „přírodě blízká zóna“ pak zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy a cílem je tu postupně pomoct přírodě dosáhnout stavu jako v přírodní zóně. Jednou pak části této zóny mohou (ale nutně nemusejí) být „povýšeny“ právě do zóny přírodní. Zajímavý a důležitý je cíl „zóny soustředěné péče o přírodu". V této zóně jsou zařazeny člověkem velmi pozměněné ekosystémy, například naše krásné krkonošské louky. Cílem této zóny je takovou nádheru zachovat, a proto bude k typickým činnostem v této zóně patřit sečení a pastva. Do této zóny budou patřit také některé lesy, ve kterých je cílem podporovat biodiverzitu. Patří sem i nestabilní, člověkem na místě původních bučin vysázené smrkové porosty, které bude třeba přeměnit na smíšené a listnaté lesy. Konečně poslední „zóna kulturní krajiny“ se vymezí v sousedství některých sídel, je určena k jejich trvale udržitelnému rozvoji a jejím cílem je nezhoršit dosaženou kvalitu životního prostředí. Tato zóna bude v Krkonoších velmi malá, protože většina obcí není už od roku 1991 součástí území národního parku, ale nalézají se v ochranném pásmu, včetně těch vnitřních.

6/ Budu se moct vůbec podívat do přírodní zóny?

Samozřejmě! Vymezení zón a omezení pohybu osob spolu podle nové zonace nesouvisí. I v budoucnu ale musíme chránit nejcennější části parku, jejich faunu, flóru i neživou přírodu před nadměrnou zátěží, a proto Správa KRNAP se členy Rady KRNAP (vědci, zástupci obcí, Horské služby a dalších významných subjektů) dohodla vedle zonace také vymezení klidových území. Ta z velké části pokryjí právě území přírodní zóny. Bude v nich platit zákaz vstupu do volného terénu, ale procházet po turistických cestách bude nadále možné. Pro návštěvníka tedy bude režim současné první zóny a budoucích klidových území z hlediska vstupu prakticky stejný. I v přírodní zóně, resp. na klidových územích také budeme dál udržovat vyznačené cesty a zajišťovat bezpečnost návštěvníků třeba péčí o dřeviny v okolí těchto cest. I v přírodní zóně bude možné upravovat stávající běžecké trasy tak, jako doposud. Některé nyní „uzavřené“ lokality budou otevřeny. Například ve Dvorském lese na Rýchorách nebude vyhlášeno klidové území, a návštěvníci tak budou moci jít i mimo stezku, což podle stávajících pravidel nemohli.

7/ Jak poznám v přírodě, ve které se nacházím zóně?

Nové zóny není nutné v přírodě vyznačovat. Z hlediska návštěvníka a obyvatele hor to není potřebné, protože zóny samotné s sebou nenesou omezení pohybu osob. Cedulemi a pruhovým značením budou v terénu po svém vyhlášení vyznačena pouze klidová území. V nich bude možný pohyb právě jen po vyznačených cestách, jak to bylo dříve ve „staré“ první zóně.

8/ Ovlivní nová zonace možnost houbaření a sběru lesních plodů?

Nová zonace neomezuje houbaření ani sběr lesních plodů. Sbírat lesní plody pro vlastní potřebu umožňuje zákon číslo 289/1995, zákon o lesích. Lesy je přitom samozřejmě zakázáno poškozovat a narušovat lesní prostředí. Sběr hub a lesních plodů bude v národním parku omezen pouze v klidových územích tím, že v nich nebude možné stejně jako ve "staré" 1. zóně opouštět vyznačené cesty. Borůvky si tedy budete v klidových územích moci natrhat jen na keřících podél cesty. Všude jinde bude sběr volný jako dosud. Prakticky vše tedy zůstává při starém. Pokud by se jako v minulosti objevily případy organizovaného drancování lesních plodů, bude nadále možné uzavřít před sběrači nejohroženější části přírody kdekoliv v parku. To se dělo v letech 2007 až 2017, od té doby k tomuto opatření Správa KRNAP už přikročit nemusela.

9/ Ovlivní nějak nová zonace stávající sjezdovky?

Neovlivní. Všechny stávající sjezdové tratě byly zařazeny do zóny soustředěné péče o přírodu, aby byla i do budoucna zajištěna možnost jejich údržby.

10/ Jak se nová zonace vyhlašuje a jak dlouho bude platit?

Zákon předpokládá, že po dohodě mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP vyhlásí novou zonaci Ministerstvo životního prostředí svou vyhláškou na dobu 15 let. Tuto vyhlášku podepsal ministr životního prostředí 21. května 2020. Ministerstvo životního prostředí dále vyhlásí po dohodě mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP také klidová území. To se neděje vyhláškou jako v případě zonace, ale opatřením obecné povahy, které je správním aktem.

11/ Kde lze najít mapové podklady?

Mapové podklady najdete na našem mapovém portále http://gis.krnap.cz/map/, kde je široké veřejnosti zpřístupněna nová managementové zonace, včetně arondací cest a objektů v zóně přírodní a přírodě blízké.Skrýt nabídku