Přeskočit na obsah


Správa NP

Zřízení Krkonošského národního parku

Krkonošský národní park (dále jen KRNAP) byl na základě zákona č. 40/1956 Sb. vyhlášen v roce 1963 vládním nařízením č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku. Ochranné pásmo KRNAP bylo vyhlášeno až následně, a to nařízením vlády ČSR č. 58/1986 Sb., o ochranném pásmu Krkonošského národního parku.

Od 10. 5. 1991 do 1. 6. 2017 byl KRNAP, a to včetně ochranného pásma, vymezen nařízením vlády České republiky č. 165/1991 Sb. ze dne 20. 3. 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanovují podmínky jeho ochrany.

Od 1. 6. 2017 jsou hranice KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně předmětů ochrany národního parku, vymezeny v příloze č. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a to shodně s vládním nařízením.

Základní ochranné podmínky národních parků v podobě zakázaných činností jsou uvedeny v § 16 zákona o ochraně přírody a krajiny. Bližší ochranné podmínky KRNAP, které mají podobu činností vázaných na souhlas orgánu ochrany přírody, jsou obsaženy v § 16b téhož zákona.

Ochrana národního parku je zajištěna i dalšími právními instituty obsaženými v zákoně o ochraně přírody a krajiny, např. závazným určením ochranného režimu jednotlivých zón (§ 18a), vymezením klidových území (§ 17) či omezením nakládání s lesy (§ 22, §22a) a zemědělskými pozemky (§ 22b) na území národního parku. K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů je zřízena Rada národního parku (§22), která zajišťuje participaci veřejnosti na řízení národního parku. Zásady péče (§ 38a) jsou základním koncepčním odborným dokumentem ochrany přírody, který stanoví postup a způsob naplňování cílů národního parku a jeho poslání.

Správa KRNAP

Ochranu přírody na území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně výkonu státní správy, zajišťuje Správa Krkonošského národního parku, příspěvková organizace. Znění opatření Ministerstva životního prostředí č. 18/17, kterým se vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace, je k dispozici zde.

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.
 

Organizační struktura Správy KRNAP

Organizace je členěna na pět samostatných odborů:

  • Kancelář ředitele
  • Odbor péče o národní park
  • Odbor státní správy
  • Odbor vnějších vztahů
  • Odbor vnitřních věcí

Organizační schéma (pdf 488 kB)Skrýt nabídku