Přeskočit na obsah


Ochrana přírody a péče o NP

Oddělení ochrany přírody – Spektrum činností tohoto útvaru Správy KRNAP je velmi pestré a zahrnuje odborné i administrativní aktivity na celém území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

Péčí o Krkonošský národní park je pověřena Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Během své bezmála 50leté historie prodělala četné změny v pojetí práce i v organizační struktuře.

Od roku 1991 je to státní organizace řízená Ministerstvem životního prostředí ČR. S ochranou přírody jsou propojeny všechny čtyři odbory současné organizační struktury Správy KRNAP. Veškeré odborné a managementové aktivity, které péče o Krkonošský národní park vyžaduje, jsou v přímé kompetenci Odboru péče o národní park.

Jeho pracovníci mj.:

  • zajišťují veškeré odborné podklady k územní a druhové ochraně všech složek přírody a krajiny Krkonoš,
  • realizují nebo zprostředkovávají praktickou péči o lesní a nelesní ekosystémy Krkonoš,
  • organizují nebo se přímo podílejí na výzkumu a monitoringu všech složek přírodních prostředí Krkonoš a poznatky publikují v odborném a vědeckém tisku,
  • poskytují potřebné informace a podporu činnosti ostatním odborům Správy KRNAP,
  • podílejí se na veškerých aktivitách, které vyplývají z národních a mezinárodních závazků resortu MŽP (mezinárodní konvence, NATURA 2000, EUROPARC Federation, IUCN a další).
     


Skrýt nabídku